Mobning

Asferg Skoles målsætning, beskrivelse af elevernes alsidige personlige udvikling og elevernes undervisningsmiljø danner grundlag for skolens mobbepolitik.

Skolens ordensregler er på samme måde bygget op om begreberne tryghed, trivsel og positivt samvær.

Personale, elever og forældre samarbejder om at forebygge og bekæmpe mobning.

Vi gør i det daglige meget ud af at tale om og vise, at trivslen for den enkelte er alles ansvar.

Definition på mobning

For at der ikke skal være tvivl om, hvad vi taler om, har vi på Asferg Skole aftalt følgende definition på begrebet mobning: Ved mobning forstår vi psykisk eller fysisk chikane, hån, trusler, udelukkelse eller vold rettet mod en person over længere tid. Mobning kan udføres af enkeltpersoner eller grupper.

Forebyggelse af mobning

Personalet på skolen er hele tiden opmærksomme på at opfange eventuelle signaler om tilløb til mobning eller mistrivsel.

Lærere og pædagoger skal være specielt opmærksomme hvis:

  • et barn ikke vil i skole eller SFO.
  • et barn venter længe, inden det går hjem.
  • et barn får ødelagt bøger, ting og tøj.
  • et barn pludselig ændrer adfærd.
  • et barn ikke viser medfølelse.
  • et barn ikke leger med andre i pauserne eller i fritiden.

Klasseteams tager jævnligt elevernes trivsel på dagsordenen.

Elevrådet drøfter mindst en gang om året elevernes undervisningsmiljø, herunder hører trivsel og sikkerhed for eleverne.

Alle klasser beskæftiger sig med mellemrum med emner som venskab, kammeratskab, ansvarlighed, trivsel, tryghed og lignende. Klasserne formulerer sammen med teamet spilleregler for, hvordan man skal være over for hinanden i skolen/SFO, ligesom etik på internettet og brugen af elektroniske medier berøres.

Hver enkelt klasse opfordres til at arrangere et til to klassearrangementer om året, hvor både forældre, elever og evt. søskende deltager.

Handleplan i tilfælde af mistanke om mobning

Alle observationer vedr. mistanke om mobning videregives straks til klasselæreren, som kan arbejde videre med problemet på en måde, der er afpasset efter situationen. Det væsentlige er, at enhver mistanke tages alvorligt.

Klasselæreren/teamet tager straks situationen op med den mobbede og derefter med mobberen/mobberne.

Den mobbede får ekstra opmærksomhed fra de voksne.

Spillereglerne tages op til repetition, eller situationen benyttes til at tage et af de generelle emner op.

Handleplan i tilfælde af erkendt mobning

Klasselæreren tager straks episoden op med den mobbede og derefter med mobberen/mobberne. Hurtig indsats er vigtig, men ofte er det nødvendigt med lange forløb i selve problemløsningen.

Samtaler/aftaler/konfrontationer

Samtalen er vigtig i problemløsningsfasen, og det kan være en idé at benytte forskellige pædagogiske virkemidler som rollespil, litteratur, eksempler fra andre områder for at få de involverede parter til at bryde den onde cirkel. Klassen, kammeraterne inddrages også, for der er altid tavse vidner til mobning.

Forældrene til mobber og offer inddrages så meget som muligt i problemløsningen.

Der indkaldes evt. til et forældremøde, hvor mobbeproblemer drøftes.

Klasselæreren/teamet orienterer skolens ledelse og øvrige personale og evt. andre relevante personer.

I tilfælde af at der iværksættes større sanktioner, er det i henhold til Folkeskoleloven altid skolelederen, der træffer beslutningen.

Samarbejde og information

Mobbepolitikken tages op til drøftelse på klasseforældremøder, i elevrådet, i Pædagogisk Råd med mellemrum.

Emnet mobning og indholdet af politikken på Asferg Skole kan beskrives i skolebladet.

Mobbepolitikken offentliggøres på skolens hjemmeside.

Vi gør i det daglige meget ud af at tale om, at det er tilladt og nødvendigt at fortælle de voksne, hvis man har mistanke om at der finder mobning sted, og at det ikke er at sladre, men derimod at vise ansvarlighed over for andre.