Førskole

Førskolen starter op d. 1. marts. Her arbejder vi med overgangen fra børnehave til skole. Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn og deres forældre kendskab til skolen og de primære voksne omkring 0. årgang, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Aktiviteter i førskolen

Der afholdes et informationsmøde på skolen i januar måned for nye børn og deres forældre.

Børnehaveklasselederen er på besøg i børnehaverne Gassum Børnehus og Svalereden i Asferg.

Børnehavebørnene kommer på Asferg Skole og får herigennem kendskab til såvel rammer som det pædagogiske personale inden før-skolestart. Her er det særligt aktiviteter i gymnastiksalen og leg i SFOen, der er de daglige aktiviteter med børnehaven. Herudover deltager børnehavebørnene i mærkedage på skolen såsom motionsløb, affaldssortering i Asferg, emnedage og skolefest.

Målsætning

Målet for førskolen er at skabe en glidende ovegang til det nye liv i skolen. Børnene får mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden   at kende samt skolens struktur og rammer. De bliver dermed fortrolige med Asferg Skoles rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart i august.

Gennem besøg og fællesaktiviteter med nuværende 0. klasse får børnene også mulighed for at stifte bekendtskab med det pædagogiske personale i 0. klasses og undervisningslokalerne. 

Ved samvær og leg med de øvrige SFO-børn og ved deltagelse i SFO-aktiviteter bliver børnene fortrolige med strukturen i SFO, og de finder tryghed i fællesskabet med de ældre børn.

 

Dagligdagen

Strukturen i førskolen er tilpasset både børnehave og skole. Hver dag starter og slutter med legetid. Ved 9-tiden er der samling og herefter frugt. Derefter følger forskellige aktiviteter. Vi vil selvfølgelig  i de første uger bruge god tid på at lære hinanden godt at kende samt at færdes ude og inde på skolens område. Men relativt hurtigt sætter vi gang i aktiviteterne.

Førskolebørnene bliver fra begyndelsen en del af SFO-livet om morgenen og eftermiddagen. De fleste dage følger der en spire-voksen med i SFO, som vil være opmærksom på, at førskolebørnene bliver godt integreret i SFOen. Børnene lærer dog også hurtigt de øvrige SFO-voksne at kende.

På næste side er et eksempel på, hvordan ugen kan se ud.

 

 

Der afholdes et overleveringsmøde mellem skolen og børnehaverne inden skolestart.