Principper og politikker

Skolens principper er udarbejdet af skolebestyrelsen

På Asferg Skole tilstræber lærerne, at lektier sættes i en sammenhæng, så det giver mening for eleven. Lektier gives, når den enkelte lærer vurderer, at lektien skaber læring.

Lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Vi anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger. Derfor differentieres der i lektiemængde og kompleksitet.

Definition af lektier

Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, der understøtter elevens faglige kundskaber og færdigheder.

Formål med lektier

Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejdet vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder.

Lektierne giver forældrene mulighed for at vise positiv interesse for det, der foregår i barnets skoleliv og kan bringe skole og hjem tættere på hinanden.

Anvendelse af lektier som en del af undervisningen

Klasseteamet sætter rammerne for lektiemængden i den enkelte klasse og for den enkelte elev: hvornår og hvorfor bruges lektier.

Lektien kan være forskellig fra fag til fag.

Læreren differentierer lektiernes mængde, sværhedsgrad og indhold således, at lektien i det omfang det er muligt, er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære.

Hvis ikke andet er aftalt med elevens forældre, tilrettelægger læreren elevens lektiearbejde således, at eleven kan klare lektiearbejdet på egen hånd – husk at være opmærksom på at læselektie i indskolingen skal laves sammen med forældrene.

Lektier er altid

 • Læsetræning – understøttes med 10 minutters læsning hver dag hjemme

Lektier kan være

 • Træning af faglige færdigheder, eks. Tabeltræning, herunder også digitale programmer
 • Fordybelse og koncentration: faglige spil, afleveringsopgaver m.m.
 • Indsamling af informationer til et emne
 • Snak om et emne fælles med familien: hvorfor mon…
 • Have overblik over skoleskemaet og pakke sin taske

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at give den enkelte elev de bedste muligheder for en vellykket skolegang. Grundlaget er det fælles ansvar, vi har for eleverne.

Vi stræber efter ligeværdig, åben og rettidig dialog mellem forældre og skolen, der bygger på konstruktiv samarbejde. Skole og forældre har et fælles ansvar for, at samarbejdet lykkes. Det bedste grundlag for dette er gensidig tillid, respekt og god tone.

For at opnå bedst mulig trivsel for alle elever, opfordrer skolen alle forældre til at deltage i fælles aktiviteter og møder.

Forældreråd og fælles aktiviteter i klassen

Der udpeges to forældrerepræsentanter fra en klasse samt klasselæreren. Disse har til opgave, at være kontaktpersoner til skolen og repræsenterer klassen.

Klassens forældre planlægger på forældremødet i september mindst to sociale arrangementer i årets løb. Disse arrangementer planlægges af forældre og afholdes både i og uden for skoletiden i løbet af skoleåret. Forældre står for såvel de praktiske opgaver ved arrangementerne samt med at fordele opgaver mellem hinanden. Forældrene kan endvidere inddrages i skolefest samt andre arrangementer planlagt af skolen.

Forældremøder

Der afholdes mindst et klasseforældremøde årligt. Mødet afholdes i september måned.

Det er klasselærer, der er ansvarlig for indkaldelse, planlægning og gennemførelse af forældremødet.

Klassens trivsel er altid et fast punkt på dagsordenen, men klassens forældre kan via klassens forældrerepræsentanter bringe emner på dagsorden, som de ønskes drøftet.

Skole-hjem-samtaler

Afholdelse af skole-hjemsamtalerne er differentierede og sker efter individuelle aftaler og behov – dog skal alle elever tilbydes mindst to årlig samtaler. Den første samtale i efteråret og den anden samtale i vinteren/først på foråret. Den anden samtale kan være online.

Kommunikation mellem skole og hjem

Når kommunikationen vedrører meddelelser om et enkelt barn, anvendes Aula. Såfremt der er tale om bekymringer, problemer eller lignende, vil det primært være den personlige samtale der anvendes, medmindre andet er aftalt. Hvis forældre vil i kontakt med skolens personale, kan de kontaktes via Aula.

På skolen arbejdes der i teams, og derfor må det forventes, at beskeder sendt til en enkelt lærer vil blive drøftet med resten af teamet.

Aula er til:

 • Korte beskeder – informative (ikke debatter)
 • Anmodning om telefonisk kontakt/møde
 • Tilmelding/framelding af arrangementer
 • Forældrebreve/nyhedsbreve
 • Orienteringer

Telefonisk kontakt er til:

 • Afklaring
 • Akutte beskeder

Samtaler/møder er til:

 1. Evaluering
 2. Handleplan
 3. Konfliktløsning

Der arbejdes i klasse-, fag-, og afdelingsteam.

Der afholdes skolefest hvert år i maj måned i forlængelse af en emneuge. 

Skoleledelsen informerer forældre løbende efter behov. Der kommunikeres ligeledes på Aula med officielle meddelelser fra skolen, skolebestyrelsen og elevrådet.

Facebook og Instagram fortæller historier og giver et billede af hverdagen på skolen.

Sager om sponsorering tages op fra sag til sag.

Formålet med hytteture og lejrskoleophold er at give eleverne oplevelser, at lade dem afprøve forskellige arbejdsformer og emner samt at styrke klassernes sammenhold og fællesskab.

Hytteture og lejrskole forberedes og efterbehandles på skolen.

Der arrangeres et lejrskoleophold for 6. klasse. De pædagogiske overvejelser samt elever og læreres ønsker er afgørende for, hvor lejrskolen finder sted.

2. årgang har en overnatning på skolen. Der arbejdes med to emnedage, hvor eleverne tages ud af klasselokalet. Overnatningen finder sted i den gamle SFO bygning.

Økonomi: Der kan opkræves forældrebetaling i form af kostpenge.

For at skabe det bedste grundlag for elevernes overgang til Fårup Skole efter 6. klasse, samarbejder de to skoler.

Vi arrangerer:

 • Idrætsdag
 • Venskabsklasser – et til to skolebesøg om året hvor der er fokus på at skabe relationer på tværs
 • 6. klasses forældre inviteres til forældremøde på Fårup Skole i begyndelsen af 6. klasse med henblik på overgangen fra mellemtrin til overbygning
 • Besøg ved generalprøver i forbindelse med skolekomedie eller anden optræden.

Skolen deltager i det årlige landsdækkende motionsløb fredag før efterårsferien.

Der arrangeres årligt en eller flere teaterforestillinger, enten som teaterbesøg på skolen eller teaterture for klassen i Randers.