Principper og politikker

Skolens principper er udarbejdet af skolebestyrelsen

På Asferg Skole tilstræber lærerne, at lektier sættes i en sammenhæng, så det giver mening for eleven. Lektier gives, når den enkelte lærer vurderer, at lektien skaber læring.

Lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Vi anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger. Derfor differentieres der i lektiemængde og kompleksitet.

Definition af lektier

Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, der understøtter elevens faglige kundskaber og færdigheder.

Formål med lektier

Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejdet vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder.

Lektierne giver forældrene mulighed for at vise positiv interesse for det, der foregår i barnets skoleliv og kan bringe skole og hjem tættere på hinanden.

Anvendelse af lektier som en del af undervisningen

Klasseteamet sætter rammerne for lektiemængden i den enkelte klasse og for den enkelte elev: hvornår og hvorfor bruges lektier.

Lektien kan være forskellig fra fag til fag.

Læreren differentierer lektiernes mængde, sværhedsgrad og indhold således, at lektien i det omfang det er muligt, er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære.

Hvis ikke andet er aftalt med elevens forældre, tilrettelægger læreren elevens lektiearbejde således, at eleven kan klare lektiearbejdet på egen hånd – husk at være opmærksom på at læselektie i indskolingen skal laves sammen med forældrene.

Lektier er altid

 • Læsetræning – understøttes med 10 minutters læsning hver dag hjemme

Lektier kan være

 • Træning af faglige færdigheder, eks. Tabeltræning, herunder også digitale programmer
 • Fordybelse og koncentration: faglige spil, afleveringsopgaver m.m.
 • Indsamling af informationer til et emne
 • Snak om et emne fælles med familien: hvorfor mon…
 • Have overblik over skoleskemaet og pakke sin taske

Målet for skole-hjem-samarbejdet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt og positivt skole-hjem-samarbejde er en forudsætning for en vellykket skolegang.

Vi lægger især vægt på:

 • at elever, forældre, medarbejdere og ledelse kommunikerer med hinanden i en god tone og med gensidig respekt og ansvarlighed for at skabe et fundament for et ligeværdigt, forpligtende, trygt og velfungerende samarbejde.
 • at de voksne er gode eksempler.
 • at det gensidige informationsniveau er højt.
 • at kommunikationen skal være anerkendende, klar, forståelig og præcis.
 • at kommunikationen skal være åben, ærlig og i rette tid - både når nyhederne er gode, og når nyhederne er mindre gode.

Klasseråd

Et klasseråd består oftest af ca. tre til fire forældrerepræsentanter fra en klasse samt tovholder.

Klasserådet sammensættes på skoleårets første forældremøde. Hvervet bør som hovedregel gå på skift blandt forældrene. Det bør tilstræbes, at ikke alle forlader klasserådet ved et nyvalg. Eksempelvis kan én eller to forældre blive i to perioder.

Klasserådet kan i samarbejde med tovholder planlægge hvilke arrangementer, der ønskes afholdt for klassen i løbet af skoleåret. Klasserådet yder praktisk hjælp ved arrangementerne samt med at fordele opgaver til andre forældre. Klasserådet kan endvidere inddrages i skolefest samt andre arrangementer planlagt af skolen.

Forældremøder

Der afholdes mindst et klasseforældremøde årligt.

Det er tovholder, der er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af forældremødet. Tovholder sender forslag til dagsorden til klasserådet forud for forældremødet.

Klassens trivsel bør altid være et fast punkt på dagsordenen, men klassens forældre kan via klasserådet komme med emner, de gerne vil have drøftet.

Skole-hjem-samtaler

Afholdelse af skolehjemsamtalerne er differentierede og sker efter individuelle aftaler og behov – dog skal alle elever tilbydes mindst én årlig samtale så vidt muligt mellem oktober og marts. Samtalen kan være med hele klassens team. Eleven sidder så vidt muligt med til samtalen.

Der kan anvendes samtaleark i 0.-3. klasse.

Der udleveres en elevplan en gang årligt. Elevplanen er elektronisk og udgives i MinUddannelse.

Kommunikation mellem skole og hjem

Når kommunikationen vedrører meddelelser om et enkelt barn, anvendes ForældreIntra. Såfremt der er tale om bekymringer, problemer eller lignende, vil det primært være den personlige samtale der anvendes, medmindre andet er aftalt. Hvis forældre vil i kontakt med skolens personale, kan de kontaktes via ForældreIntra.

Ved henvendelse på ForældreIntra, kan forældrene forvente et svar inden for maks. tre arbejdsdage enten med:

 • det endelige svar
 • en oplysning om, at der svares inden for få dage
 • en opfordring om, at forældrene ringer på et angivet tidspunkt

Alternativt kan den pågældende medarbejder ringe hjem til forældrene.

På skolen arbejdes der i teams, og derfor må det forventes, at beskeder sendt til en enkelt lærer vil blive drøftet med resten af teamet.

ForældreIntra er til:

 • Korte beskeder – informative (ikke debatter)
 • Anmodning om telefonisk kontakt/møde
 • Tilmelding/framelding af arrangementer
 • Forældrebreve/nyhedsbreve
 • Orienteringer

Telefonen er til:

 • Afklaring
 • Akutte beskeder

Samtaler/møder er til:
Information (forældremøder)

 1. Evaluering
 2. Handleplan
 3. Konfliktløsning

Behov for akutte møder

Hvis forældrene mener, der er akut behov for at tale med personale, skal det håndteres via kontoret. Hvis forældre møder op på skolen for at tale med personale uden forudgående aftale, henvises der til kontoret.

Det er endvidere muligt at kontakte skolen og bede om en telefonisk kontakt allerede samme dag, hvis læreren/pædagogen er til stede.

Der arbejdes i klasse-, fag-, og afdelingsteam.

Der afholdes skolefest hvert år.

Skoleledelsen udgiver hver måned et månedsbrev. Formålet med månedsbrevet er at informere bredt om skolens dagligdag. En væsentlig del af brevet er også officielle meddelelser fra skolen, skolebestyrelsen og elevrådet.

Den lukkede Facebook-gruppe anvendes kun til billeder fra dagligdagen på skolen.

Sager om sponsering tages op fra sag til sag.

Formålet med hytteture og lejrskoleophold er at give eleverne oplevelser, at lade dem afprøve forskellige arbejdsformer og emner samt at styrke klassernes sammenhold og fællesskab.

Hytteture og lejrskole forberedes og efterbehandles på skolen.

Der arrangeres et lejrskoleophold for 6. klasse. De pædagogiske overvejelser samt elever og læreres ønsker er afgørende for, hvor lejrskolen finder sted.

1. årgang kommer på hyttetur.

Økonomi: Der kan opkræves forældrebetaling i form af kostpenge.

Derudover anvendes klassernes team-budgetbeløb.

For at skabe det bedste grundlag for elevernes overgang til Fårup Skole, samarbejder de to skoler. Vi arrangerer:

 • Idrætsdag
 • Venskabsklasser – et skolebesøg om året
 • 6. klasses forældre inviteres til forældremøde på Fårup Skole i begyndelsen af 6. klasse med henblik på overgangen fra mellemtrin til overbygning.
 • Besøg v/generalprøver
 • Tour de fag for 6. klasse

Skolen deltager i det årlige landsdækkende motionsløb før efterårsferien.

Der arrangeres årligt en eller flere teaterforestillinger, enten som teaterbesøg på skolen eller teaterture for klassen i Randers.

5. klasse har en skolebod med frikvarterssalg af juice, yoghurt, brød og andre sunde ting.

Bodens overskud anvendes som delvis betaling for klassens lejrskole i 6. klasse.

Varesortiment og prisliste opdateres på intra.