Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, mobiltelefoner, fravær, fritagelse, brug af skolens computere, erstatningsansvar og forsikring.

Alle elever skal kunne færdes trygt på skolen i skoletiden. Derfor forventer vi, at eleverne følger lærernes og pædagogernes anvisninger om god opførsel på skolen og på skolevejen. Det er vigtigt, at samværet i skolen er præget af en ordentlig omgangstone.

I frikvarterene skal alle elever opholde sig udenfor på skolens udendørsarealer. Gårdvagterne sætter retningslinjer for, hvilke aktiviteter der er tilladt.

I skoletiden er eleverne som hovedregel på skolens område. Skolens elever må kun forlade skolens område med tilladelse fra kontoret.

Alle skal behandle vores fælles omgivelser godt, så vi har et rart miljø.

Penge og værdigenstande medbringes på eget ansvar.

Slik må kun undtagelsesvis medbringes i skole. Det gælder f.eks. fødselsdage og andre særlige dage, hvor det er aftalt i klassen. Det er ikke tilladt at tygge tyggegummi i skoletiden.

Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden.

I undervisningssammenhænge kan der dog gives tilladelse til at bruge mobiltelefonen.

Fritagelse for undervisning

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger en særlig grund. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferier eller fridage på mere end en uge. Afgørelsen træffes på et grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som forsømmelsen vil medføre. Hvis forældrene på grund af deres arbejdes tilrettelæggelse ikke har mulighed for at lægge deres ferie i skoleferierne, skal de naturligvis have mulighed for at få børnene fritaget, når de kan tage ferie.

Fritagelse for en enkelt time gives af den pågældende lærer eller pædagog.

Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren. I begge tilfælde gælder reglen om en skriftlig begrundelse (i kontaktbogen) fra hjemmet.

Som udgangspunkt mener vi, at eleverne på Asferg Skole skal følge skolegangen hele året. Hver uge har et læringsforløb, alle dage har et indhold. Men når man i hjemmet har taget beslutningen om at holde ferie i skoletiden, skal barnet også have lov til at nyde den med god samvittighed.

Når forældre af pligtfølelse spørger, om deres barn kan få skolearbejde med på ferie, bygger det vel på den antagelse at skolearbejdet mest består af nogle opgaver i en bog. Et læringsforløb består af mange forskellige elementer: Oplevelser, fælles gennemgang, eksperimenter, makkerlæring, individuel vejledning og selvstændigt arbejde. Det kan barnet ikke selv klare i en ferie. Blandt andet derfor har vi den holdning, at skolen ikke sender skolearbejde med et barn på ferie. Denne orientering vil blive vedlagt kontaktbogen, når et barn ønskes fritaget for undervisningen i flere dage. Dog kan det være meget relevant at et barn på ferie skriver dagbog, læser en bog, laver scrapbog eller lignende – afpasset efter barnets alder.

Fritagelse for idræt

Alle elever deltager i idrætstimerne. Det samme gælder bad efter idræt. Fritagelse fra idræt eller bad, kan kun ske med besked fra hjemmet i kontaktbogen.

Skolens computere er først og fremmest beregnet til undervisningsformål.

Computerne må bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Eleverne må ikke sætte deres egne disketter eller cd’er i skolens computere.

Love om ophavsret m.m. skal overholdes.
Enhver brug af computerne, som efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.

Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

Husk altid at rydde op i lokalet inden det forlades. (Hovedtelefoner, mapper, stole, tavlen m.m.)
Udefodtøj sættes pænt i en række uden for EDB-lokalet.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra brug af computerne.

Udskrivning

Undgå unødvendig udskrivning.
Eleverne udskriver kun efter aftale med en voksen.

Fritidsbrug

Efter aftale med medieteamet må computerne anvendes til friere aktiviteter.

Chat må kun finde sted i Skolekom og ElevIntra.
Der kan højst være to elever ved hver PC.

I middagspauserne er der en turnusordning for klasserne. Den giver fortrinsret for en klasse ad gangen, men efter fem minutter må alle andre elever tage en ledig plads, som man derefter kan disponere over resten af tiden.

Ved frit brug må man respektere de samme retningslinjer om god opførsel som ved enhver anden aktivitet. Det vil blandt andet sige, at man vurderer de hjemmesider, man besøger, og de spil man finder. Voldelige krigs- og splatterspil er eksempler på spil, vi ikke finder acceptable.
Eleverne følger de voksnes anvisninger om brugen af computerne.

God etikette på nettet

Man underskriver sine breve.

Andre brugere af nettet må ikke generes.

Man skriver i en pæn tone, det skal kunne læses af alle.

Masseudsendelser af enslydende breve er forbudt.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.