Regler

Her finder du regler om, bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær og fritagelse, brug af skolens computere og skade, forsikring og erstatning.

Alle elever skal kunne færdes trygt på skolen i skoletiden. Derfor forventer vi, at eleverne følger lærernes og pædagogernes anvisninger om god opførsel på skolen og på skolevejen. Det er vigtigt, at samværet i skolen er præget af en ordentlig omgangstone.

I frikvarterene skal alle elever opholde sig udenfor på skolens udendørsarealer. Gårdvagterne sætter retningslinjer for, hvilke aktiviteter der er tilladt.
I skoletiden er eleverne som hovedregel på skolens område. Skolens elever må kun forlade skolens område med tilladelse fra kontoret.
Alle skal behandle vores fælles omgivelser godt, så vi har et rart miljø.

Penge og værdigenstande medbringes på eget ansvar.

Slik må kun undtagelsesvis medbringes i skole. Det gælder f.eks. fødselsdage og andre særlige dage, hvor det er aftalt i klassen. Det er ikke tilladt at tygge tyggegummi i skoletiden.

Skolens tilsyn med eleverne

Skolen har pligt til at have tilsyn med eleverne 10 minutter før skoledagen begynder, og indtil eleverne har forladt skolen efter skoletid. Tilsynet omfatter ophold og færden i undervisningstiden – i skolens bygninger og på skolens arealer, på ture der indgår i undervisningen, og når en elev efter aftale forlader skolens grund. Skolen har ikke ansvar for elever, der forlader skolens grund uden tilladelse. Elevernes skolevej, herunder skolebusordningen, er ikke omfattet af skolens tilsyn.

Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden.

I undervisningssammenhænge kan der dog gives tilladelse til at bruge mobiltelefonen.

Fritagelse for undervisning

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger en særlig grund. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferier eller fridage på mere end en uge. Afgørelsen træffes på et grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som forsømmelsen vil medføre. Hvis forældrene på grund af deres arbejdes tilrettelæggelse ikke har mulighed for at lægge deres ferie i skoleferierne, skal de naturligvis have mulighed for at få børnene fritaget, når de kan tage ferie.

Fritagelse for en enkelt time gives af den pågældende lærer eller pædagog.

Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren. I begge tilfælde gælder reglen om en skriftlig begrundelse (i kontaktbogen) fra hjemmet.

Som udgangspunkt mener vi, at eleverne på Asferg Skole skal følge skolegangen hele året. Hver uge har et læringsforløb, alle dage har et indhold. Men når man i hjemmet har taget beslutningen om at holde ferie i skoletiden, skal barnet også have lov til at nyde den med god samvittighed.

Når forældre af pligtfølelse spørger, om deres barn kan få skolearbejde med på ferie, bygger det vel på den antagelse at skolearbejdet mest består af nogle opgaver i en bog. Et læringsforløb består af mange forskellige elementer: Oplevelser, fælles gennemgang, eksperimenter, makkerlæring, individuel vejledning og selvstændigt arbejde. Det kan barnet ikke selv klare i en ferie. Blandt andet derfor har vi den holdning, at skolen ikke sender skolearbejde med et barn på ferie. Denne orientering vil blive vedlagt kontaktbogen, når et barn ønskes fritaget for undervisningen i flere dage. Dog kan det være meget relevant at et barn på ferie skriver dagbog, læser en bog, laver scrapbog eller lignende – afpasset efter barnets alder.

Fritagelse for idræt

Alle elever deltager i idrætstimerne. Det samme gælder bad efter idræt. Fritagelse fra idræt eller bad, kan kun ske med besked fra hjemmet i kontaktbogen.

Skolens computere er først og fremmest beregnet til undervisningsformål.

Computerne må bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Eleverne må ikke sætte deres egne disketter eller cd’er i skolens computere.

Love om ophavsret m.m. skal overholdes.
Enhver brug af computerne, som efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.

Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

Husk altid at rydde op i lokalet inden det forlades. (Hovedtelefoner, mapper, stole, tavlen m.m.)
Udefodtøj sættes pænt i en række uden for EDB-lokalet.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra brug af computerne.

Udskrivning

Undgå unødvendig udskrivning.
Eleverne udskriver kun efter aftale med en voksen.

Fritidsbrug

Efter aftale med medieteamet må computerne anvendes til friere aktiviteter.

Chat må kun finde sted i Skolekom og ElevIntra.
Der kan højst være to elever ved hver PC.

I middagspauserne er der en turnusordning for klasserne. Den giver fortrinsret for en klasse ad gangen, men efter fem minutter må alle andre elever tage en ledig plads, som man derefter kan disponere over resten af tiden.

Ved frit brug må man respektere de samme retningslinjer om god opførsel som ved enhver anden aktivitet. Det vil blandt andet sige, at man vurderer de hjemmesider, man besøger, og de spil man finder. Voldelige krigs- og splatterspil er eksempler på spil, vi ikke finder acceptable.
Eleverne følger de voksnes anvisninger om brugen af computerne.

God etikette på nettet

Man underskriver sine breve.

Andre brugere af nettet må ikke generes.

Man skriver i en pæn tone, det skal kunne læses af alle.

Masseudsendelser af enslydende breve er forbudt.

Hvert barn skal have sin egen ulykkesforsikring. Hverken skolen eller kommunen har en forsikring, der dækker barnet i tilfælde af skader. Hvis en elev forvolder skade på skolens bygninger eller inventar, kan han/hun gøres personligt ansvarlig. Skolen er ikke erstatningspligtig over for ting eller penge, som eleverne medbringer i skolen.

Undervisningsmaterialer

Skolen stiller undervisningsmaterialer gratis til rådighed. Lånte materialer behandles varsomt, f.eks. skal alle bøger bindes ind. Hvis en elev beskadiger eller ødelægger undervisningsmateriale, skal det erstattes. Ved udmeldelse fra skolen afleveres alle lånte materialer.