Skolens profil

Asferg Skole er en skole med elever fra 0.-6. klassetrin.

Trygt skolemiljø

Asferg Skole er en lille skole med et trygt og rart skolemiljø, hvor trivslen er høj. Her kender alle hinanden, og det betyder, at ingen børn bliver overset. Vi vægter elevernes trivsel højt. Det indebærer blandt andet, at vi er optaget af at man opfører sig hensynsfuldt og en lærer og pædagog griber ind overfor mobning. I praksis betyder det, at børnene har stor forståelse for værdierne omsorg, tolerance, mod og respekt. Det kommer til udtryk i den måde, de omgås hinanden på, hvor der er et stort fokus på at respektere hinandens grænser og behandle hinanden godt.

Høj faglighed

På Asferg Skole vægter vi elevernes faglighed højt. Vi har lave klassekvotienter, og i forhold til elevernes faglige udvikling betyder det, at vores lærere kan differentiere undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Det vil sige, at vi har nogle gode rammer for elevernes læring, som gør, at hver enkel elev – uanset niveau – kan blive udfordret og udviklet. Vores lærere afsætter tid til indbyrdes faglig sparring, og de har et stærkt samarbejde på tværs af teams. Det betyder samtidig, at elevernes faglige progression bliver fulgt meget nøje.

Højt til loftet

Asferg Skole er en skole med højt til loftet i mere end én forstand. Vi har gode udearealer med skov og natur, som flittigt bliver inddraget i frikvarterer såvel som i undervisningen. Derudover har vi også højt til loftet, fordi vi både har og giver plads til hver enkel elev og rummer deres forskelligheder. Det er netop en af styrkerne ved at være en lille skole. Det giver os nogle gode forudsætninger for at skabe et godt fundament for hver enkel elev.

Asferg Skole er en skole med en række gode faste traditioner, som vi har et stort fokus på at værne om.

En af vores store årlige begivenheder er skolefesten i maj, som eleverne selv faciliterer. Her har vi tradition for, at eleverne står for underholdningen til festen. Det kan være en opvisning eller koncert, der bliver efterfulgt af en række aktiviteter i skolegården, hvor eleverne har lavet en række boder.

På Asferg Skole vægter vi bevægelse og aktivitet højt. Det kommer til udtryk ved, at vi har et stærkt samarbejde med PIF (Purhus Idrætsforening), som faciliterer frikvartersprojektet. Frikvartersprojektet er et tilbud til elever i 2.-6. klasse, hvor eleverne to dage om ugen bruger deres pauser på fysiske aktiviteter, som PIF har arrangeret. Du kan læse mere om projektet her

Som en del af vores idrætsundervisning går eleverne i 4. klasse til svømning. Svømmeundervisningen foregår på Blicher Skolen, hvor vi sørger for at eleverne bliver transporteret til og fra.

Asferg Skolen har et stort fokus på at skabe gode overgange fra et klassetrin til et nyt. Derfor har vi en række initiativer, som forbereder eleverne på overgangene. Elever fra 1.-5. klasse bliver forberedt på næste klassetrin ved at få mulighed for at deltage i undervisningen på det klassetrin, de skal begynde på efter sommerferien. På den måde arbejde vi med at skabe gode overgange, hvor eleverne er forberedte og trygge på den forandring, de vil opleve.

I 0. klasse bliver eleverne i par af to sendt af sted på besøgsdage i 1. klasse. Det betyder, at ingen elever starter i 1. klasse uden at have fået en forsmag på, hvad det vil sige at gå i 1. klasse.

Når eleverne begynder i 5. klasse har de ansvaret for skolens madbod. Den indebærer samtidig, at de skal oplære 4. klasserne i at stå for madboden, så de er forberedt på det ansvar, som venter dem i 5. klasse.

Alle initiativerne er med til at understøtte en god sammenhængskraft på tværs af årgangene, som også er med til at skabe et godt socialt miljø på skolen.

På Asferg Skole har vi et aktivt elevråd, som består af elever fra 3.-6. klasse. Hver årgang har to repræsentanter i elevrådet, som bliver udvalgt på demokratisk vis. De står blandt andet for at arrangere den årlige fastelavnsfest og skaber særlige initiativer på skolen. For eksempel har de lavet en skraldekampagne, der sat fokus på at minimere skrald på skolen.

Asferg Skole har kun elever fra 0.-6. klasse. Det betyder, at elever efter 6. klasse skal skifte til en ny skole. Skiftet har betydning for eleverne, og det er vigtigt, at både elever og forældre oplever en god og tryg proces omkring overgangen. Derfor sætter vi tidligt ind på, at eleverne bliver forberedte på overgangen. Til det formål har vi en række fastlagte processer, der skal understøtte, at hver elev oplever den bedst mulige overgang til 7. klasse og den nye skole.

Vi har et tæt samarbejde med Fårup Skole, som er vores naturlige forlængelse på baggrund af skolens fysiske placering. Her har vi blandt et årligt besøg på Fårup Skole, hvor hver årgang mødes. Derudover har vi også et særligt tilrettelagt besøg for 6. klasser. Her kommer eleverne på ”tour-de-fag” og får en forsmag på, hvad de har i vente på Fårup Skole. Vi samarbejder også med andre skole, så eleverne – uanset hvilken skole, de skal begynde på efter 6. klasse – oplever at være godt forberedte på skiftet.

Hvis du vil høre nærmere om vores samarbejde omkring overgangen til overbygningsskolerne, så er du meget velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. Hvert år afholder vi et åbent hus, hvor alle er velkommen til at deltage. Her vil vi fortælle nærmere om vores arbejde med skoleskiftet efter 6. klasse.

Første undervisningsmodul begynder kl. 07.50. Modulet består af 2 x 45 minutters undervisning, som bliver efterfulgt af 20 minutters frugtpause.

På Asferg Skole er der udeordning, det betyder, at vores pauser foregår udenfor på vores boldbane, multibane, skolegårde, i haven, i labyrinten og på vores legeplads.

Efter frugtpausen er der læsebånd, her har vi fokus på at øge elevernes motivation for at læse og hermed øge deres læselyst.  Et modul af 2 x 45 minutter afslutter formiddagen inden der er spisepause.

I begge de store pauser er der mulighed for at købe bl.a. boller, juice og ostehaps i 5. klasses bod. Efter pausen er der en enkelt lektion inden vi har UUV-bånd. Dette er understøttende undervisning, hvor vi bl.a. arbejder med ”Fri for mobberi”, bevægelse, skak og små faglige forløb.

Hver fredag kl. 8.35 er der fælles morgensang på Asferg Skole. Her synger vi to sange, og der vil være mulighed for at klasserne kan vise noget af det, som de arbejder med i fagene. Det er en dejlig stund, hvor vi har fokus på fællesskabet og stoltheden i at vise noget af det, som man har lært.

I løbet af skoleåret vil I som forældre nogle gange blive inviteret til morgensangen, så I kan opleve den særlige stemning og de fine fremlæggelser eller optrædener.